กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2871
 

นายยิ่งยศ  บุญยศ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์นิรุทร  สุขประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายพินิจ  โคตะการ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอนุ  บุญสูง
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุภกิจ  กลิ่นรื่น
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสามารถ  ผ่องศรี
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิการ์  บุญเกลี้ยง
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะมาภรณ์  ยโสธรา
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกวิสรา  ชื่นอุรา
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางวรารัตน์  วงศ์จอม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

หมวด: