กลุ่มนโยบายและแผน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1935
 

นายมีศักดิ์  รัตนพิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

นางสาวนนทรัตน์  บุญจรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางอารีรักษ์  พาอ่อนตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภรรดามาศ  ศาลาศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเอกวิทย์  ตุลากันย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางนาถฤดี  บุตรโคตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมวด: