กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3685
 

 

นางสาวอรวรรณ  สายกระซิบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายธงชัย  พาอ่อนตา
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 

นายปัญจพงษ์  สมสาร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

ส.ต.ท.หญิงวชิราภรณ์  บุญทศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย  นามวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี  พรรษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมวด: