กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1998
 

นางสาวทิพวรรณ  เถาว์โท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางศราวรรณ  อิศรมงคลรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

นางสาววิลาวรรณ  แนบสนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

นางสาววันจันทร์  จงโวหาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายดนัย  หอมพนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หมวด: