กลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2124
 

นางนิ่มนวล  สีหานาจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางสาววัชรี  สมคะเนย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวเบญจพร  สังข์กรทอง
พนักงานการเงิน 

นายจิกรกฤต  บุตรสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวประภัสสร  บุญสวัสดิ์
พนักงานทำความสะอาด

 

 

นายเดชณรงค์  ทิพรส
พนักงานขับรถ

นายวุฒิศักดิ์  ทาระกรรม
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

หมวด: