OIT 2563

เขียนโดย Super User
ฮิต: 448

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q&A
 9. Social Network
 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน 10 ข้อ

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 10. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม