OIT

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 7081

เรียน   ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์)

         ในการสอบให้เตรียมเอกสารเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งบัตรประจำตัวสอบมาแสดงในวันสอบ) โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารแนะนำตัว แฟ้มผลงานใดๆ  ทั้งสิ้น ตามที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว ใน ข้อ 5.2 ให้ยึดถือประกาศฯ เป็นสำคัญ