OIT

เขียนโดย Super User
ฮิต: 6884


ประชาสัมพันธ์ การแต่งกายของผู้เข้าสอบฯ

       
         1. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

         2. ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า และถุงเท้าเข้าห้องสอบ

 

 

 

แผนผังสนามสอบ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม