OIT

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1036

ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)
รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ตามมติ กศจ.ยโสธร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ