OIT

เขียนโดย Super User
ฮิต: 8449

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่  3/2563
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ