หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

เขียนโดย Super User

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ในหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

เดือน พ.ศ.

ประเภทเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หมายเหตุ

การกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

การบริการ
งานบุคคล

การจัดชื้อ
จัดจ้าง

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ตุลาคม  ๒๕๖๒

ไม่มี

ไม่มี

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ไม่มี

ไม่มี

 

ธันวาคม  ๒๕๖๒

ไม่มี

ไม่มี

 

มกราคม  ๒๕๖๓

ไม่มี

ไม่มี

 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

ไม่มี

ไม่มี

 

มีนาคม  ๒๕๖๓

ไม่มี

ไม่มี

 

เมษายน  ๒๕๖๓

ไม่มี

ไม่มี

 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓

ไม่มี

ไม่มี

 

มิถุนายน  ๒๕๖๓

ไม่มี

ไม่มี

 

กรกฎาคม  ๒๕๖๓

-

-

-

-

-

 

สิงหาคม  ๒๕๖๓

-

 -

-

-

-

 

กันยายน  ๒๕๖๓

-

-

-

-

-

 

เขียนโดย Super User

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q&A
 9. Social Network
 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน 10 ข้อ

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 10. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
เขียนโดย Super User

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • Q&A
 • Social Network

แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เขียนโดย Super User

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ