หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 4)
รายละเอียดดังแนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 23 ตำแหน่ง)
รายละเอียดดังแนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมติ กศจ.ยโสธร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
รายละเอียดดังแนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตัวอย่างใบรายงานตัว และแบบฟอร์มใบรายงานตัว (รายละเอียดดังแนบ) สำหรับผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 3)
ในวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยขอให้ผู้มารายงานตัวปริ๊นแบบฟอร์มใบรายงานตัว และกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังตัวอย่างข้างต้น
พร้อมกับจัดเรียงเอกสารหลักฐาน(สำเนา) ตามลำดับ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป