หน้าหลัก

เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ
ฮิต: 1946

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ