หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3955

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอสารที่แนบ 

          เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังของนายกรัฐมนตรี จึงขอเลื่อนการจัดสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ จากเดิมกำหนดวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน