หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 227

โครงการปลุกจิตสำนึก ผนึกพลังส่งเสริมคุณธรรม ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดย ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นายบุญสนอง  พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน (ช่วงเช้า) รับฝังบรรยายพิเศษ "ธรรมะพัฒนาองค์กร" จากพระมหาวิชาญ  สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ช่วงบ่าย) รับฟังการบรรยาย "บทบาท อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการป้องกันทุจริตภาครัฐ" จากนายอดุลย์  วันดี ผู้อำนายการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการปลุกจิตสำนึกผนึกพลังส่งเสริมคุณธรรม ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร