หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 805

ประมวนผลภาพ

การอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-Office)
วันที่  ๒๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔  อาคาร ๕  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรจัดอบรมตามโครงการ “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(My-Office)” โดย นายทวีรัตน์  เทพนะ ครูช่วยราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณโรงเรียนเอกชน บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดยโสธร จำนวน ๓๒ คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔  อาคาร ๕  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร