หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1952

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร, ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร, ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร, ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน, ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๘ จังหวัดยโสธร

          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ และได้ประมวลผลข้อมูลรายบุคคล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่ง มีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ระบบข้อมูลรายบุคคลมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสรุปข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ทราบ

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และกรอกข้อมูลยืนยันตามตัวอย่าง(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ส่งกลับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

        หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  นายเอกวิทย์  ตุลากันย์  โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๐ ๕๕๑๒ 

        สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้