หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 182

เรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน                                                            จำนวน  ๑  ชุด

                   ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ได้ดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จึงได้ประมวลผลข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้ว พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียน นักศึกษารายเดียวกัน ซ้ำซ้อนหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการสรุปผลข้อมูลส่งสำนักงบประมาณ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบ ต่อไป

                   ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลยืนยันการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ส่งกลับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ http://www.ystpeo.moe.go.th/ หัวข้อ “หนังสือราชการ” ผู้ประสาน นายเอกวิทย์  ตุลากันย์  โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๐ ๕๕๑๒

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้