หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 733

                ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ได้ดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน) จึงได้ประมวลผลข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้ว พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียน นักศึกษารายเดียวกัน ซ้ำซ้อนหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการสรุปผลข้อมูลนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบ ต่อไป

                ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จึงขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลยืนยันการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ตามรายชื่อ(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ส่งกลับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ http://www.ystpeo.moe.go.th/ หัวข้อ “หนังสือราชการ” ผู้ประสาน นายเอกวิทย์  ตุลากันย์  โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๐ ๕๕๑๒

รายละเอียสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้