หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1759

           ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกาษาธิการ ได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน และสามารถครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จึงแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชสติไทย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ