หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1604

           ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปพ.๑ : ป ชุดที่ ๐๐๐๐๔ เลขที่ ๔๖๓๐๘๑ ถึงเลขที่ ๔๖๓๐๘๕ จำนวน ๕ ฉบับ ของโรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากพิมพ์ผิดพลาด
           สำนักงงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ