หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1752

          ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่วข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน ๖ สัปดาห์ โดยเน้นตำบลเป็นฐาน นำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

          สำนักงานศึกาาธิการจังหวัดยโสธร จึงได้จัดส่งคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๗๗๔๓/๒๕๒๖ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และปฏิทินปฏิบัติงานมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อให้คณะทำงานในรดับจังหวัด และระดับอำเเภอ ดำเนินการขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจแนวทางการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เกิดเป็นรูปธรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ